Sunday, June 3, 2007

joy goswamir bhasay

AMI THIK TAI KORBO
APNI JA BOLBEN
AMI THIK TAI KORBO
APNI JODI BOLAN JA
AE GACH TAE JULA PORO.......
AMI JULA PORBO.
KINTU TAR POR JODI BOLAN NAMA ASTE......
TOKHON KINTU DUTO LOKH LAGBE.
AMAR AE BAYADOPI TA KHOMA KORBEN TO
TOKHON!

No comments: